Shena'Fu's Card Creator Card List

's cards: 53220


Shira%2520the%2520Pride%2520Reborn%2520by%2520%2520 Shirai%2520Kuroko%2520by%2520%2520 Shiranui%2520by%2520%2520 Shirei%252C%2520Shizo%2527s%2520Caretaker%2520by%2520%2520 Shiro%2520by%2520%2520 Shiro%252C%2520Eternities%2520Crafter%2520by%2520%2520 Shiro%252C%2520GamerGod%2520by%2520%2520 Shirou%2520Emiya%2520by%2520%2520 Shirszae%2520by%2520%2520 Shish%2520by%2520%2520 Shisha%2520Autist%2520by%2520%2520 Shishio%2520by%2520%2520